paris

Barbeel Experience

Algemene voorwaarden :

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Ronald van Leeuwen, hierna te noemen: “Barbeel.eu”, en deelnemer(s) waarop barbeel.eu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

* Afspraak maken voor een barbeel experience kan alleen per mail en na betaling wordt de afspraak bevestigd met de deelnemer(s).

* Het bedrag voor deelname aan de barbeel experience moet 3 weken vóór aanvang van de Barbeel Experience op de rekening zijn over gemaakt.

* Na betaling van het verschuldigde bedrag aan barbeel.eu is deelname aan de barbeel experience verzekerd en zal plaats vinden op de met de deelnemer(s) afgesproken datum en tijd.

* Annulering of verzoek tot verplaatsing van de gemaakte afspraak dienen uiterlijk 1 week vóór aanvang van de datum van afspraak te worden doorgegeven aan barbeel.eu.

* Bij het niet tijdig doorgeven van een annulering of verzoek tot verplaatsing van een afspraak binnen de gestelde tijd behoud barbeel.eu het recht om het betaalde geld voor deze afspraak te houden en voor een nieuwe afspraak de standaard kosten weer in rekening te brengen.

* Maximaal 2 deelnemers per sessie.

* Er wordt uitsluitend in de Waal gevist op een door barbeel.eu gekozen plaats waar met een grote vispas mag worden gevist.

* Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vispas.

* Er wordt geen vangstgarantie gegeven door barbeel.eu en het betaalde bedrag wordt niet geretourneerd als er niets wordt gevangen. (het blijft vissen)

* Als er door een te hoge waterstand of het slechte weer niet op de afgesproken datum kan worden gevist, dan wordt de afspraak i.o.m. de deelnemer(s) verplaatst naar een tijdstip waarop het wel kan. Elke deelnemer wordt daar minimaal 1 week voorafgaande aan de barbeel experience van op de hoogte gesteld.

* Als de deelnemer eigen materiaal mee brengt, dan zal voorafgaande aan de sessie worden bekeken of het materiaal voldoet of ter plaatse aangepast worden voor het barbeelvissen.

* Barbeel.eu behoud zich het recht om bij niet geschikt meegebracht materiaal de sessie te weigeren als deelnemer toch met het eigen meegebrachte materiaal in wil gaan zetten.

* Barbeel.eu is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigen materiaal of enigerlei andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer(s).

* De aansprakelijkheid van barbeel.eu is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

* Het door barbeel.eu ter beschikking gestelde materiaal omvat alle benodigdheden die het vissen op barbeel mogelijk maakt en bestaat uit o.a. hengel(s), molens, steun, schepnet, transportmateriaal, klein materiaal, persoonlijke eigendommen e.d.

* Bij gebruik van materiaal wat barbeel.eu aan de deelnemer(s) ter beschikking stelt, dient deze zorg te dragen voor juiste omgang en de aanwijzingen op te volgen m.b.t. tot het juiste gebruik van het materiaal.

* Bij het niet zorgvuldig om gaan, niet juiste behandeling of het niet opvolgen van aanwijzingen met beschadiging of verlies van materiaal van barbeel.eu als gevolg, dan zal barbeel.eu de schade op de betreffende deelnemer(s) verhalen.

* Deelnemer(s) aan de barbeel experience dienen ten aller tijden alert te zijn op gevaar, baarbeel,eu zal zo veilig mogelijk handelen en deelnemer(s) vooraf inlichten over eventuele gevaren en dienen door de deelnemer(s) ook in acht te worden genomen en eventuele aanwijzingen dienen opgevolgd te worden.

* Barbeel.eu kan op elk ogenblik de sessie stoppen als er gevaar dreigt of als deelnemer(s) niet aan de veiligheid van zichzelf of van barbeel.eu willen houden. Bij dreigend gevaar kan en zal barbeel.eu ingrijpen en men dient zich daar aan te houden.

* Bij eventuele calamiteiten beschikt barbeel.eu over mobiele telefoon voor eventuele extra noodhulp.

* De door Barbeel.eu gemaakte foto's blijven eigendom van barbeel.eu. Deelnemer(s) gaan er mee akkoord dat gemaakte foto's tijdens de barbeel experience te gebruiken voor commercieele doeleinden en gebruik op de eigen site van barbeel.eu.

* Barbeel.eu stuurt kopij van foto's naar de deelnemer(s) binnen 2 weken na de barbeel experience. Dat kan per mail of op CD-Rom per post.

* Na afloop van de barbeel experience wordt afval meegenomen naar huis en daar in de vuilnisbak gegooid door de deelnemer(s) en barbeel.eu.

 

www.barbeel.eu