Ruimte voor de Rivier

1995, het staat nog in mijn geheugen gegrift

heel midden en zuid Nederland was in rep en roer vanwege de enorme hoeveelheid water uit de Rijn en Maas wat moest worden afgevoerd door onze 2 grootste rivieren, de Waal en de Maas. Zelf heb ik op de dijk gestaan met aan de ene kant de gigantische watermassa en aan de andere kant 12mtr lager de weilanden en boerderijen met daar tussen een in verhouding reepje klei die zo'n enorme watermassa tegen moet houden. Ik zag op sommige plekken het water over de dijk heen gestuwd worden door de harde wind, dit was zeker geen fijn gezicht en beangstigend was het zeker als je je bedenkt wat er gebeurd als de dijk het zou begeven. Doordat het ook nog eens in ons eigen land over een langere periode regende, waren de dijken al ernstig verzadigd. Dat onze dijken door deze verzadiging de druk van het water bijna niet meer konden weerstaan bleek wel bij Ochten, de dijk begon te scheuren en werd de dijk zelfs een stukje opgeschoven. Met man en macht werdt er geprobeerd het water tegen te houden door aan de achterzijde van de dijk een gigantisch aantal kubieke meters zand er tegen te storten en de dijk te voorzien van bescherming van bovenaf d.m.v. zandzakken en grote zeilen om te voorkomen dat de dijk door zou breken.

Ondertussen werd er groot alarm geslagen en iedereen in de Overbetuwe en het land van Maas en Waal moesten evacueren. Die dag staat bij mij nog steeds op de zwarte lijst, wat een beweging en de ongekende omvang was dat.

Plan van aanpak :

Men moest na deze gebeurtenis daadwerkelijk iets gaan doen aan de afvoer van smelt- en regenwater door de rivieren.

Natuurbeheer en het Waterschap hadden daarna al diverse projecten opgestart en hebben de uiterwaarden vlakker gemaakt door kleine bossen te kappen en alle kribben te ontdoen van begroeing . Alles in het kader om een snellere afvoer van water te realiseren. Helaas was dit niet voldoende en er moesten drastischere maatregelen worden genomen.

Bekendmaking kribverlaging :

Anno 2009 werdt er een keuze gemaakt, na lang wikken en wegen is er besloten om de kribben in de Waal te gaan verlagen, nevengeulen te maken om op deze manier een snellere afvoer van water te krijgen.

Dit stuitte bij veel sportvissers tegen de borst, wat nu als de kribben worden verlaagd ? Dan kunnen we niet meer in de Waal vissen zoals we dat nu zo gewend zijn.

Rijkswaterstaat berichtte dat de kribben na de verlaging gemiddeld nog zo'n 40 dagen boven water zouden liggen, echter vergaten ze er bij te vermelden dat slechts de helft daarvan pas veilig zijn om vanaf te vissen.

Een veilige hoogte boven de waterspiegel van minimaal 50cm is nodig vanwege de golfslag.

In September 2009 is er begonnen met het verlagen van de eerste 100 kribben, dan gaan ze het traject monitoren en aan de hand van de verkregen gegevens wordt er verder gekeken naar de overige kribben of ze wel of niet verlaagd worden, of hoger kunnen blijven dan nu, of misschien wel verder omlaag kunnen/moeten.

Dat zal in 2012 blijken, tot die tijd is het koffiedik kijken.

Tegenstanders :

In de aanloop naar de uitvoering van hetverlagen is er veel commotie geweest van federaties, hengelsportverenigingen en sportvissers, alles en iedereen kon zijn mening geven via de site van RWS of bij de inloop avond die werd gehouden in Dodewaard. Veel HSV wedstrijden en sportvissers vissen vanaf de kribben, zo ook wij barbeelvissers. We kunnen zometeen door de structuur van de krib en waterstand niet meer achter de barbeel aan zoals we gewend zijn.

Nieuwe uitdaging :

Maar mijn mening is dat er nieuwe mogelijkheden open komen te liggen, we moeten weer improviseren en experimenteren om toch de barbeel te vangen, oftewel we hebben weer een nieuwe uitdaging.

Ik kijk er met vertrouwen naar uit, ik heb nieuwe hengels aangeschaft voor de lange afstand (iets wat ik nog over heb gehouden uit de feeder tijd) en 100mtr of meer werpen is geen probleem.

Maar misschien kunnen we straks wel op 50mtr vanaf de kant vissen, immers de stroming in het kribvak wordt harder en daardoor zal het kribvak dieper worden, daardoor zal de vis dichter onder de kant komen en kunnen we straks net als in de IJssel, gewoon vanaf de kant vissen.

Experimenteren :

Afgelopen jaar heb ik een aantal keren door hoog water op het strandje gezeten en met 2 lijnen op 90 en 100 meter gevist en heb toen toch barbeel weten te vangen, het is dus nog niet over, de barbeel kan ook vanaf de kant worden gevangen.

Leuke bijkomstigheid is wel dat je op het strandje een heel stuk comfortabeler kunt zitten dan op de punt van de kribben.

Je kunt de vis met de hand landen en weer terug zetten zonder het gevaar van de sterke hoofdstroming,

Je bent niet meer overgeleverd aan de grillen van moeder natuur, je kunt met windkracht 5 nog gewoon vanaf de kant vissen, iets wat je op de krib echt niet meer kan bij windkracht 4 of meer.

De barbeel en natuurlijk ook de andere vissoorten krijgen er een prachtige habitat voor terug, de ruwstort achter de kribben worden een soort van rif waar veel kleine waterdiertjes in kunnen leven en/of schuilen.

Vooruitzicht :

Aankomend jaar zal ik zeker bij de ondertussen verlaagde kribben gaan vissen, daarbij zal ik ook verslag uitbrengen naar diverse instanties over de beleving en invloed van de verlaagde kribben. Eén ding is zeker, het staatbelang gaat boven alles en ik steun dat doel, ik wil niet nog een keer de situatie zoals in 1995 meemaken en als door de kribverlaging dit kan worden opgevangen ben ik al blij.

We vinden wel weer een nieuwe manier van vissen op de Waal.

Wie weet wordt het zometeen trotten op de Waal ?

Ronald van Leeuwen

Martie van den Brand heeft ook zijn visie over het vissen rond de verlaagde kribben en samen liggen we op één lijn qua denkwijze, we krijgen een nieuwe uitdaging en dat is er één die we zeker niet schuwen.

Lees hier de visie van Martie

Hieronder een aantal filmpjes van RWS over ruimte voor de rivier en de verlaagde kribben.

 

Update 24-2-2010

In 2009 is begonnen met het verlagen van honderd kribben tussen Dodewaard en Nijmegen. Dit heeft een grote impact op de sportvisserij op de Waal, zodat de georganiseerde hengelsport in actie is gekomen en contact heeft gezocht met Rijkswaterstaat. Hierbij informeren we je over de laatste stand van zaken in dit dossier.

De eerste honderd kribben die tussen Dodewaard en Nijmegen zijn verlaagd, dienen als proef om later de resterende 650 kribben langs de Waal optimaal te kunnen verlagen. Optimaal in de ogen van Rijkswaterstaat welteverstaan, want over de impact op sportvissers en vissen bestaat grote bezorgdheid bij de georganiseerde hengelsport.

De Hengelsport Federatie Midden Nederland heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de kribverlaging en in 2009 een rechtszaak aangespannen. Deze ging uiteindelijk niet door omdat de eveneens met Rijkswaterstaat gestarte gesprekken constructief verliepen.

Compensatiemaatregelen :

De uitkomst van deze gesprekken is een gezamenlijkememo van de Federatie en Rijkswaterstaat. Hierin staan vier maatregelen beschreven die het effect van kribverlaging voor sportvissers moeten verzachten.

  1. RWS doet een experiment waarbij de kribben iets hoger blijven;

NIETS MEE GEDAAN !

  1. De bereikbaarheid van kribben die niet worden verlaagd, wordt verbeterd;

NIETS MEE GEDAAN !

  1. Inventarisatie van compensatiemogelijkheden voor de sportvisserij;

NIETS MEE GEDAAN !

  1. Betrokkenheid van de Federatie bij monitoring van de visstand.

IS 1 VAN DE VOORWAARDEN VAN DE ONTHEFFING DOOR DE FLORA EN FAUNAWET

Momenteel wordt er samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan de realisatie van de vier maatregelen, waarvan maatregel één en twee voor de sportvisser het meest belangrijk zijn. Zo zullen binnen het proeftraject acht kribben met een lichtopstand niet worden verlaagd en de naastgelegen kribben minder worden verlaagd, waardoor deze langer boven water blijven staan. Daarbij worden als experiment vier van deze kribben gladder afgewerkt en beter toegankelijk gemaakt.

NIETS MEE GEDAAN EN DE KRIBBEN DIE VERLAAGD ZIJN ZIEN ER NIET UIT

WORTELDOEK LIGT BLOOT, BAKENPAAL LIGT PLAT

VERZANDING VAN DE KRIBVAKKEN

Sportvisserij in beeld

Daarbij wordt er door de sportvisserij ook een lange termijn visie opgesteld. Hierin staat het vergroten van de bereikbaarheid van de Waal centraal. Het streven is om op zoveel mogelijk plaatsen een optimale toegang tot de rivieroever te realiseren. Het is niet waarschijnlijk dat al onze wensen zullen worden gerealiseerd, maar op een aantal locaties is er zeker wat te winnen voor de hengelsport. De gesprekken met Rijkswaterstaat en de aangespannen rechtszaak hebben de hengelsport in ieder geval beter in beeld gebracht bij projecten van Ruimte voor de Rivier. De Federatie wordt nu voor vrijwel alle bijeenkomsten uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van deze projecten.

Hoopvolle ontwikkeling

Hopen doe je in de kerk !

Tenslotte kunnen we als sportvissers nog hoop putten uit het feit dat de volgende kribben waarschijnlijk niet zoveel worden verlaagd als de eerste honderd op het proeftraject. Rijkswaterstaat voert momenteel een studie uit naar de optimale hoogte van de kribben. Zoals het er nu naar uitziet worden deze kribben ongeveer 40 cm hoger dan de reeds verlaagde kribben. Dit betekent een verdubbeling van het aantal dagen waarop de kribben kunnen worden bevist.

BRON : Sportvisserij Nederland

UPDATE 30-10-2011

Sportvisserij Nederland heeft hier niets in kunnen betekenen, het staatbelang gaat boven alles, blijkt ook uit de ontheffing die is verleend door de Flora en Faunawet. Daarin staat dat het vernielen van paaiplaatsen en verstoring van habitats van beschermde vissoorten "slechts"van tijdelijke aard zullen zijn.

Klik hier voor meer info ONTHEFFING Lees het rustig door.

Verder zijn er plannen gesmeed om vanaf Wamel tot Ophemert de kribben in de binnenbochten te vervangen voor langsdammen. (gele lijnen)

Er komen dan flinke nevengeulen en wederom verdwijnen er weer een flink aantal kribben met daarmee paaiplaatsen en leefgebieden van diverse soorten vissen en niet te vergeten de belangrijkste voedingsbron (mosselbanken) en schuilplaatsen voor jongbroed.

Lees het document hier KLIKKERDEKLIK

Moeten we er blij mee zijn ?

Vooralsnog steun ik het plan, maar beloftes worden niet nagekomen, SVN kan geen voet aan de grond krijgen, de staat walst zoals gewoonlijk weer over alles heen.

Niemand kan voorspellen wat de invloed kan en zal zijn op de paaigronden, voedingsbodem en leefgebieden over een periode van 2 jaar en verder. Dat het invloed heeft is duidelijk te merken in de reeds verlaagde trajecten, daar wordt geen barbeel meer gevangen. Ook de witvis is daar zeldzaam en wordt er sporadisch nog een winde gevangen,...

Hm,.... hopelijk hersteld de natuur zich weer, het enige wat we kunnen doen is afwachten.

GreetZ

Ronald